Studenckie Koło Naukowe Ornitologów AP Siedlce


Aktualności Działalność Obozy Publikacje Teren
Historia Skład Dołącz do nas! Galeria Linki


Historia


W roku 1973 w Wyższej Szkole Nauczycielskiej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach utworzono Sekcję Ornitologiczną Koła Naukowego Biologów. Pierwszym jej szefem był Henryk Kot, a opiekunem naukowym Tomasz Wesołowski. Przez kilka lat Sekcja zajmowała się głównie zimowymi liczeniami ptaków wodnych w pierwszej połowie lutego na dolnym Bugu. Następnie Sekcja Ornitologiczna podjęła się stworzenia całościowego opracowania awifaunistycznego Niziny Południowopodlaskiej, północnej części Polesia Podlaskiego i wschodniej części Niziny Środkowomazowieckiej. Dotychczas na tym obszarze były prowadzone obserwacje ornitologiczne jedynie przez Macieja Luniaka w latach 1966-1970 oraz Henryka Kota.
W latach 1973-1974 odbyły się letnie obozy KNB nad Jeziorem Wytyckim, gdzie prowadzono badania arachnologiczne, ornitologiczne i teriologiczne. Efektem tych prac były m.in. publikacje w kwartalniku Notatki Ornitologiczne: H.Kot (1973) - Terekia Xenus cireneus na Polesiu Lubelskim oraz H.Kot (1981) - Materiały do awifauny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
Przez szereg lat (1971-2000) intensywnie badano także kompleks stawów rybnych pod Siedlcami. Przeprowadzono ponadto akcję inwentaryzacji lęgowej populacji perkoza dwuczubego na kilkunastu kompleksach stawów w środkowej części Niziny Południowopodlaskiej i wschodniej części Niziny Środkowomazowieckiej.
W 1973 r. założono Kartotekę Faunistyczną, w której gromadzone były obserwacje terenowe. Wówczas kartoteka ta zawierała 7 działów. Działy 1-4 dotyczyły ptaków lęgowych (informacje zbierane w okresie wiosennym), działy 5-6 obejmujące obserwacje całoroczne i zimowanie oraz dział 7 obejmujšcy tzw. obserwacje różne. Na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia została stworzona Regionalna Kartoteka Faunistyczna (oddzielnie dla centrali siedleckiej i radomskiej), ale z podobnym systemem gromadzenia danych.
W latach 1974-1975 odbyło się międzynarodowe liczenie bociana białego. Koordynatorem w powiatach: siedleckim i siemiatyckim był H. Kot, a w powiecie łosickim K. Szajko. Następne tego typu akcje miały miejsce w 1984 (koordynatorzy: H. Kot, S. Chmielewski, A. Brzozowski, A. Dombrowski, M. Rzępała).
W latach 1976-1985 Studenckie Koło Ornitologów prowadziło obserwacje oraz obrączkowanie ptaków wodno-błotnych migrujących doliną środkowej Wisły (obozy ornitologiczne w Pawłowicach, woj. lubelskie), a w okresie 1986-1990 analogiczne badania były prowadzone w Mołożewie nad Bugiem.
W dniach 2-4 IX 1983 Sekcja Ornitologiczna KNB była organizatorem IX Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Sekcji Ornitologicznych.
W latach 1984-1993 prowadzono corocznie (w połowie stycznia), przy znaczącej współpracy Koła Naukowego Leśników SGGW oraz Sekcji Terenowej KNB Uniwersytetu Warszawskiego - liczenia ptaków wodnych zimujących na Mazowszu.
W roku 1994 prowadzono liczenia ptaków lęgowych w ramach waloryzacji gmin powiatu siedleckiego oraz liczenia ptaków wodno-błotnych na stawach w Kotuniu i zbiorniku Zegrzyńskim.
Sezon 1997/98 to czas zagranicznych ekspedycji: sierpień '97 Turcja, kwiecień '98 Rumunia, wrzesień '98 Iran.
W lipcu 2002 roku członkowie Koła zorganizowali obóz w kompleksie leśnym "Kryńszczak", którego celem było wykrycie stanowisk lelka. W 2003 powrócono do organizacji obozów w Pawłowicach. Tego roku przeprowadzono rekonesans bez obrączkowania ptaków. W roku następnym, tj. 2004 trwał 2 tygodnie, podczas których znakowano ptaki. W następnych latach, obóz odbywał się w pełnym wymiarze czasowym: przez dwa miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień. W sezonie 2008 planowany jest ostatni wiślany obóz.

Szefami Sekcji Ornitologicznej KNB byli: Henryk Kot, Marian Koch, Andrzej Dombrowski, Marian Szymkiewicz, Andrzej Brzozowski, Sławomir Chmielewski. Późniejszego Studenckiego Koła Ornitologów: Jacek Słupek, Cezary Mitrus, Rafał Kuczborski i Zbigniew Kasprzykowski. W latach 1985-1996 merytoryczną pomocą w badaniach prowadzonych przez SKO służyli: Andrzej Dombrowski, Henryk Kot i Wiesław Walankiewicz. Studenckie Koło Naukowe Ornitologów prowadzili: Jacek Chruściel, Maciej Omelaniuk, Radosław Kozik i Marcin Łukaszewicz.

Obecnie przewodniczy mu Kamil Kryński. Opiekunem naukowym jest dr hab. Cezary Mitrus


Na podstawie artykułu Andrzeja Dombrowskiego:
Skąd pochodzimy, czyli dlaczego powstało Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny? (Kulon 1996;1,1-2:63-66)



Aktualności Działalność Obozy Publikacje Teren Historia Skład Dołącz do nas! Galeria Linki


* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone