Studenckie Koło Naukowe Ornitologów AP Siedlce


Aktualności Działalność Obozy Publikacje Teren
Historia Skład Dołącz do nas! Galeria Linki


Zapraszamy do współpracy


Jesteśmy organizacją o wieloletniej tradycji, wychowało się w niej kilka pokoleń ornitologów.
Zrzeszamy osoby zainteresowane przyrodą, przede wszystkim ptakami.
Nasza działalność opiera się na badaniach naukowych prowadzonych głównie na Mazowszu, a także organizowaniu seminariów, wyjazdów terenowych itp.
Propagujemy również wiedze na temat rodzimej przyrody i sposobów jej ochrony oraz uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach.

Poszukujemy osób z inicjatywą, aktywnych i zainteresowanych zdobywaniem nowych doświadczeń i umiejętności.

Oferujemy: pogłębienie wiedzy z zakresu zoologii (głównie ornitologia), ekologii i ochrony środowiska, udział w projektach badawczych, opiekę wykfalifikowanej kadry ornitologów, miłą atmosferę, sympatyczne towarzystwo.

Wszelkich informacji udzielają:

 • Kamil Kryński e-mail:oriolus1@tlen.pl
 • dr hab. Cezary Mitrus (Katedra Zoologii AP Siedlce) pok.212


Podstawą naszej działalności jest niniejszy STATUT:

logo

Siedlce, dn. 01.10.2006
STATUT

Studenckiego Koła Naukowego Ornitologów

przy Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Postanowienia wstępne

 1. Nazwa i siedziba
  1. Koło działa na podstawie niniejszego regulaminu i nosi nazwę "Studenckie Koło Naukowe Ornitologów", w skrócie SKNO zwane w dalszych postanowieniach regulaminu Kołem.
  2. SKNO działa przy Katedrze Zoologii Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
 2. Cele i zadania
  1. Pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych, szczególnie ornitologicznych badań terenowych.
  2. Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, inicjatywy twórczej oraz wymiany myśli i poglądów naukowych studentów.
  3. Krzewienie wiedzy o ochronie przyrody wśród członków Koła i ogółu studentów, świadome stosowanie zasad poszanowania tworów przyrody oraz czynnego udziału w ich ochronie.
  Cele powyższe Koło osiąga przez:
  1. prowadzenie ornitologicznych badań terenowych przez członków Koła;
  2. współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach;
  3. organizowanie ornitologicznych sesji, seminariów, zjazdów, zebrań, dyskusji, odczytów i innych imprez mających na celu upowszechnianie nauk przyrodniczych i ochrony przyrody;
  4. współudział w akcjach ogólnopolskich i międzynarodowych związanych z badaniami ornitologicznymi;
  5. organizowanie i udział w obozach badawczych i szkoleniowych zarówno w kraju jak i poza granicami Polski;
  6. współpracę ze środowiskiem akademickim, młodzieżą szkolną, organizacjami młodzieżowymi;
  7. publikowanie artykułów i prac o charakterze naukowym.

Kierownictwo Koła

 1. Władze Koła
  1. Władzami Koła są:
   1. walne zebranie członków;
   2. zarząd Koła;
   3. opiekun naukowy Koła.
  2. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Koła. Zwoływane jest dwa razy w roku, w uzasadnionych przypadkach zwołuje się nadzwyczajne walne zebranie na wniosek zarządu.
  3. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
   1. ustalenie planu i programu działania Koła;
   2. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi;
   3. uchwalenie zmian regulaminu oraz podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła;
   4. podejmowanie decyzji w innych sprawach, które wymagają uchwały walnego zebrania członków zgodnie z punktem III.2. regulaminu Koła;
   5. wybieranie zarządu Koła.
  4. Walne zebranie prowadzi przewodniczący zarządu Koła.
  5. Na wniosek zebranych walne zebranie może być prowadzone przez inną osobę wybraną w drodze głosowania.
  6. W skład zarządu Koła wchodzi:
   1. przewodniczący;
   2. zastępca przewodniczącego;
   3. sekretarz.
  7. Zarząd jest wybierany na okres 2 lat w drodze tajnego głosowania na walnym zebraniu członków Koła.
  8. W czasie trwania kadencji, zarząd ma prawo zmienić swój skład o jedną osobę. Zmiana ta wymaga akceptacji na najbliższym walnym zebraniu członków.
  9. Do kompetencji zarządu należy:
   1. prowadzenie i koordynowanie wszelkich prac wykonawczych w ramach działalności Koła;
   2. realizacja uchwał walnego zebrania członków;
   3. reprezentowanie Koła;
   4. zwoływanie walnego zebrania członków Koła.

Opiekun naukowy

 1. Opiekun naukowy - prawa i obowiązki
  1. Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Akademii Podlaskiej.
  2. Opiekun ma prawo do:
   1. uczestniczenia w pracach Koła,
   2. nadzoru i kontroli działalności Koła i jego zarządu,
   3. kontroli działalności finansowej Koła.
  3. Opiekun ma obowiązek:
   1. pomocy w realizacji celów Koła,
   2. wraz z zarządem do przygotowania i składania rocznego sprawozdania z działalności Koła.

Członkowie Koła

 1. Członkowie - ich prawa i obowiązki
  1. Członkami Koła mogą być:
   1. studenci wszystkich kierunków studiów na Akademii Podlaskiej w Siedlcach;
   2. uczniowie szkół średnich przejawiający zainteresowania przyrodnicze i współdziałający w realizacji programów badawczych Koła.
  2. Członkami są osoby przyjęte na podstawie złożonych deklaracji, zobowiązujące się do realizacji celów Koła i przestrzegania niniejszego regulaminu.
  3. Członkowie Koła mają prawo:
   1. do uczestniczenia w pracach i obozach naukowych organizowanych przez Koło;
   2. do realizacji własnych programów badawczych;
   3. być wybierani do władz Koła.
  4. Członkowie mają obowiązek:
   1. stosować się do zasad regulaminu Koła;
   2. brać udział w pracach Koła w ramach przyjętego programu działania.
  5. Utrata członkowstwa następuje w przypadku:
   1. skreślenia z listy członków na własne żądanie;
   2. zarządzenia uchwały walnego zebrania członków;
   3. ukończenia studiów.

Postanowienia końcowe

 1. Finanse Koła
  1. Koło otrzymuje finanse na realizacje programu od władz uczelni, organizacji młodzieżowych i innych instytucji wspierających działalność kół naukowych.
  2. Finanse Koła są przeznaczone na działalność statutową.
 2. Zmiany regulaminu i rozwiązywanie Koła.
  1. Koło może być rozwiązane decyzją walnego zebrania członków na wniosek zarządu.
  2. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane na walnym zebraniu członków Koła.

Podpisali:

dr hab. Cezary Mitrus - Opiekun Koła
Kamil Kryński - Przewodniczący Koła


Aktualności Działalność Obozy Publikacje Teren Historia Skład Dołącz do nas! Galeria Linki


* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone