wstecz


Projekty badawcze


Zakończone badania (publikacje w przygotowaniu):

 • "Sowy okolic Jedlni Letnisko (pow. radomski)" (sezon 2006-2007) - Kulon 12/2007
 • Awifauna stawów rybnych w Bąkowcu (w latach 2005-2007)
 • Zimowanie ptaków wodnych na Wiśle pod Dęblinem w sezonie 2006/2007
 • Zimowanie ptaków w krajobrazie rolniczym pod Radomiem w sezonie 2005/2006

Trwające projekty:

 • Sowy zachodniej części Puszczy Kozienickiej. (2006 -2008)
  Wykrywanie sów przy użyciu stymulacji sprzętem audio. Odbywają się wiosną (IV-VI) oraz w listopadzie. Prowadzone wspólnie z Klubem Przyrodników Regionu Radomskiego (prezes Jacek Słupek). Badaniami objęliśmy zarówno zwarty kompleks leśny, śródpolne zadrzewienia, pola, doliny rzeczne, wsie i obiekty sakralne. Stymulując gatunki charakterystyczne (puszczyk, włochatka, uszatka, pójdźka i płomykówka)
 • Budżet czasowy brodźca piskliwego Actitis hypoleucos podczas jesiennej migracji w dolinie środkowej Wisły. (2006-2009)
  Badania prowadzone w ramach obozu w Pawłowicach. Obserwacje osobników pod kontem ekologii żerowania (notowanie czynności, siedliska, rodzaju podłoża i stref żerowania, interakcji wewnątrz- i międzygatunkowych, a także wpływu natężenia światła i innych warunków pogodowych na aktywność żerowania). Analogiczne badania prowadzone są na Wiśle koło Tczewa, możliwe więc będzie porównanie żerowania piskliwa na rzece uregulowanej i nieuregulowanej.
  (Praca magisterska M. Łukaszewicz)
 • Wpływ gniazdowania błotniaka stawowego na parametry lęgowe bąka w środowisku stawów rybnych. (2007-2008)
  Praca prowadzona pod okiem dr Zbigniewa Kasprzykowskiego z Akademii Podlaskiej na kompleksach stawów rybnych położonych na terenie Niziny Południowopodlaskiej.
  (Praca magisterska R. Kuropieska)
 • "Akcja siewka". (jesień 2007)
  Ogólnopolska akcja liczenia jesiennych koncentracji siewek złotych i czajek na największych kompleksach łąkowo - pastwiskowo - bagiennych. W naszym regionie koordynowana przez M-ŚTO.
 • Jesienna migracja ptaków siewkowych w dolinie środkowej Wisły. (2003-2008) - w ramach obozu ornitologicznego w Pawłowicach (w okresie VII-VIII) prowadzone są codzienne liczenia migrujących ptaków siewkowych. Odbywają się na ustalonym 2 km odcinku doliny rzeki, wraz z przylegającą plażą. Uzyskane dane posłużą do wyznaczenia dynamiki i fenologii migracji gatunków najliczniejszych i wykażą rangę Wisły jako korytarza polęgowej migracji ptaków z tej grupy.
 • Styczniowe liczenia zimujących ptaków w dolinach rzecznych. Ogólnopolska akcja trwająca nieprzerwanie od roku 1984.
  Pierwszym centrum koordynacyjnym była Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (panowie Kot i Zyska). Obecnie koordynowana w regionie przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne i Dział Przyrody Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu. Członkowie Koła kontrolują odcinki na następujących rzekach: Bug, Narew, Pilica, Radomka, Pacynka, Leniwa, Gzówka.
 • Baza pokarmowa brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w dolinie środkowej Wisły. (2006-2008)
  Prowadzone w ramach obozu w Pawłowicach. Badania ekogiczne we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim z Olsztyna. Zbieranie zarówno bazy potencjalnej (próby podłoża, pułapki Barbera), jak i rzeczywistej (płukanki żołądka poszczególnych osobników).
 • Jesienna migracja ptaków wodno-błotnych nad zbiornikiem Domaniów.
  (2007-2008-...)
  Liczenia prowadzone w ramach obozu ornitologicznego "Domaniów" w dolinie Radomki. Obserwacje dokonywane trzy razy dziennie, ze stałych punktów, obejmujących większą część zbiornika i rozległe trzcinowiska od strony "cofki". W wyniku liczeń uzyskamy dane o zróżnicowaniu gatunkowym i dynamice przelotu ptaków wodnych na zbiorniku.
 • Liczenia zagęszczeń ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym na Równinie Radomskiej. (Pow. średnioobszarowa II-rzędu) - początek wiosna 2008


wstecz
* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone