wstecz


Stawy rybne w B±kowcu

foto

Stawy w B±kowcu; Marcin Łukaszewicz

Ciekaw± definicję stawów z końca XVIII w. podaje Kulak (1780 za Prawodzieńskim 1986): "Różni się Staw od Jeziora, że Jezioro spuszczone być nie może, od Sadzawek, że Sadzawki daleko mniejsze s± i że w Stawach Ryby się chowaj± dla mnożenia i rośnięcia, a w Sadzawkach za¶ dla prędkiego ułowienia do zużycia (...)"

foto

ŁabędĽ niemy; Marcin Łukaszewicz

Stawy rybne s± niezwykle atrakcyjnym miejscem dla lęgowej i przelotnej awifauny, w niektórych przypadkach urosły nawet do rangi ostoi ptaków na skalę ogólnopolsk±, jak kompleksy stawowe: Przygodzie, Przesmyków, Milicz, Siemień, Walewice. Tym samym stały się dla ornitologów miejscem badań zarówno faunistycznych jak i ekologicznych, gdzie na niewielkim obszarze można spotkać cał± plejadę gatunków wodno-błotnych oraz innych ptaków zwi±zanych z tym typem siedlisk.

foto

Stawy w B±kowcu; Marcin Łukaszewicz

Na terenie Niziny Mazowieckiej znajduje się ponad 60 kompleksów stawów rybnych, co stanowi 44% wszystkich tego typu zbiorników o powierzchni powyżej 3 ha. Stawy w B±kowcu mieszcz± się w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, leż±c na jego najbardziej wschodnim krańcu. Zostały założone w okresie międzywojennym, w miejscu dawnego Jeziora B±kowieckiego, otoczonego rozległymi ł±kami. W skład kompleksu wchodzi 22 otoczone groblami stawy, które ł±cznie zajmują powierzchnie 132 ha. Na ornitologiczn± atrakcyjno¶ć tego miejsca, wpływa dolina ¶rodkowej Wisły, która - zwłaszcza podczas polęgowej migracji - przyci±ga tu różne interesuj±ce okazy. Z najciekawszych lęgowych gatunków należy wymienić: gęgawę, rybitwę białow±s±, kaczki: krakwę, płaskonosa, głowienkę, oraz perkozka, perkoza dwuczubego i rdzawoszyjego. Swoje gniazda buduj± z powodzeniem: rybitwy czarne i rzeczne, błotniak stawowy oraz czajka. W¶ród trzcinowisk słychać charakterystyczne głosy b±ka i wodnika. Swoje miejsce znajduj± tu również pospolitsze gatunki, jak krzyżówka, łyska, łabędĽ niemy oraz ptaki wróblowate, nieodł±cznie zwi±zane za stawami m.in. dziwonia, remiz, trzcinniczek, potrzos oraz brzęczka.

foto

Stawy w B±kowcu; Marcin Łukaszewicz

Należy wspomnieć, że w maju 2003 r. próbę gniazdowania - niestety nieudan± - podjęła para łabędzi krzykliwych, przebywaj±c na tym terenie ponad dwa tygodnie. Ze względu na dostępno¶ć pokarmu, stawy s± dogodnym żerowiskiem dla skrzydlatych gigantów: bielika i bociana czarnego, których gniazda znajduj± się nieopodal w puszczańskich lasach. Podczas wiosennych przelotów zatrzymuj± się tu w dużych stadach: ¶wistuny, cyraneczki, czernice, nurogęsi, niekiedy rożeńce i bielaczki. W kwietniu i maju nie trudno zaobserwować wiele gatunków siewek - łęczak, samotnik, krwawodziób, piskliwiec, kszyk i sieweczka rzeczna, a przy odrobinie szczę¶cia przed naszymi oczami pojawić się może biegus zmienny, biegus mały, batalion, rycyk czy kwokacz. Jesień jest równie interesuj±ca, swoj± obecno¶ci± zaszczycaj± nas takie gatunki jak: kulik wielki, siewnica, rybołów, gę¶ białoczelna, czapla biała, a ostatnio nawet czapla nadobna. Zimow± por±, kiedy w stawach nie ma już wody, albo skuta jest lodem ciesz± oko - przemykaj±ce w¶ród trzcin - koczuj±ce w±satki.

foto

Stawy w B±kowcu; Marcin Łukaszewicz

W roku 2005 zostały rozpoczęte badania nad awifaun± tych stawów, co zaowocowało szeregiem interesuj±cych obserwacji, oraz poszerzeniem wiedzy na temat ptaków lęgowych regionu. Jest to miejsce ciekawe i ekscytuj±ce, do którego zawsze powracam z nadziej± i ochot±!

foto

Stawy w B±kowcu; Marcin Łukaszewicz

Marcin Łukaszewicz


wstecz
* Zapraszamy do udziału w pracach Koła *
* Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: skno-ap.siedlce@wp.pl *

* *


Autor strony - vatson 2007
Wszelkie prawa zastrzeżone